GLI ANNI DELL’ORGOGLIO NAZIONALE

Il libro che ha risvegliato la curiosità dei lettori italiani!

GLI_ANNI_DELL_ORGOGLIO_NAZIONALE.jpg

cms_27730/1.jpgFlorim Zeqa è nato il 30 agosto 1963 a Bokshiq di Klina. Ha completato la scuola primaria a Grabanica, la scuola superiore a Klina e gli studi universitari presso la Facoltà di Miniere e Metallurgia a Mitrovica. Con gli articoli giornalistici ha iniziato nella prima metà del 2010. Finora ha pubblicato oltre 1000 articoli autoriali e circa 1300 dichiarazioni analitiche sull’attualità politica pubblicate su giornali e portali albanesi in tutte le aree albanofone. Ha anche articoli su giornali italiani dove finora ha pubblicato circa 30 articoli ed interviste. Faceva parte della redazione del quotidiano "International Web Post", tradotto in quasi tutte le lingue del mondo.

cms_27730/L_INTERVISTA.jpg

cms_27730/f1.jpgCosa significa il titolo del libro GLI ANNI DELL’ORGOGLIO NAZIONALE?

Gli anni ’90 per gli albanesi del Kosovo sono stati gli anni del risveglio nazionale, che preferisco chiamare gli anni di orgoglio nazionale. Questo per il fatto che eravamo tutti uguali e uniti, condividevamo tutto l’uno con l’altro, condividevamo il bene e il male.

A quel tempo non c’erano milionari in Kosovo, c’era la povertà, ma nessuno soffriva per vivere, perché la solidarietà umana era ai massimi livelli! Il sentimento spirituale degli albanesi era più forte della violenza e della repressione serba.

Dopo l’allontanamento di centinaia di migliaia di lavoratori dai loro luoghi di lavoro e la chiusura di tutte le strutture scolastiche da parte del regime di Milosevic, gli albanesi si sono mobilitati come mai prima nella storia per aiutarsi a vicenda e mantenere viva la vita e la speranza, hanno mantenuto l’istruzione, la salute e altri meccanismi albanesi dello stato parallelo completamente su base volontaria nelle circostanze della classica occupazione della Serbia.

Come è avvenuta questa unificazione della popolazione albanese?

cms_27730/f2.jpgNella primavera del 1990 si è svolta la Riconciliazione del Sangue, questo è stato l’evento nazionale più culminante del secolo scorso tra gli albanesi del Kosovo. Il raduno del 1° maggio 1990, "Te Verrat e Llukës", è considerato il più grande raduno albanese di tutti i tempi, dove circa 500 mila albanesi si sono uniti nel campo della riconciliazione, dove nello stesso giorno e nello stesso luogo hanno rinunciato alla vendetta per le uccisioni avvenute tra le popolazioni albanesi e hanno perdonato migliaia di famiglie le uccisioni dei loro cari in nome del Kosovo libero.

Questo raduno e altri sviluppi dell’epoca furono preceduti dalla formazione del movimento democratico pacifico chiamato Lega Democratica del Kosovo guidato da Ibrahim Rugova, in risposta alla classica invasione di Milosevic.

Al tempo della riconciliazione del sangue, non si combatteva per favoritismi o per prendere il primato sugli altri per le buone azioni, ma si lavorava per il bene comune e la nazione. Nella sana iniziativa di riconciliazione nazionale non c’erano bianchi e rossi,intelettuali e contadini, ma c’erano soltanto sorelle e fratelli uguali ed uniti con puro entusiasmo patriottico, professori e studenti, attiviste e attivisti, sacerdoti ed imam muntiti di saggezza e coraggio, patriottismo e riconciliazione per estirpare la grave ferita della vendetta.

Era impossibile fermare le lacrime quando le vendette di sangue venivano perdonate una alla volta, quando le sorelle perdonavano l’uccisone dell’unico fratello, quando due, tre o quattro uccisioni venivano riconciliate tra due famiglie in conflitto.

Era un sentimento spirituale più puro e profondo che non può essere descritto a parole.

Per descrivere tutto quello che accadde in quel giorno a Verrat e Lluka, bisognerebbe scrivere lunghi articoli, libri e romanzi dalle esperienze di centinaia di migliaia di partecipanti a questo strordinario raduno.

cms_27730/f3.jpgCos’altro c’è nel tuo libro?

Il libro GLI ANNI DELL’ORGOGLIO NAZIONALE contiene ricordi ed esperienze personali della mia attività patriottica e politica nel periodo degli anni ’90 nella Lega Democratica del Kosovo (LDK), in cui ho partecipato ed ero protagonista di molti eventi nei nostri sforzi congiunti per la libertà e la liberazione nazionale.

In ciascuna delle mie storie, chiunque dei miei compagni di quel tempo può ritrovare se stesso in un periodo tanto difficile quanto glorioso.

cms_27730/f4.jpgCome viene valutato il tuo libro in Italia?

Indubbiamente meglio che in Kosovo e nei territori di etnia albanese! L’Italia è il Paese in cui il libro è ancora letto più di qualsiasi altro paese dell’Europa. Il libro GLI ANNI DELL’ORGOGLIO NAZIONALE ha suscitato la curiosità dei lettori italiani e di altre nazionalità che vivono in Italia.

Dopo aver distribuito decine di copie del libro ad amici, colleghi e noti personaggi italiani e stranieri, ho avuto l’onore e il piacere di donare due copie del libro alla Biblioteca Comunale di Orsago (TV-Italia).

La distribuzione del libro proseguirà nelle biblioteche e nelle scuole della Provincia di Treviso, della Regione Veneto e non solo.

***** ***** ***** ***** *****

Opere dell’autore:

“IL RICONOSCIMENTO POSTUMO" - Prishtina 2017, editore Lena Graphic

"IL RICHIAMO DELL’ANIMA" -Prishtina 2018, editore Lena Graphic

"GLI ILLUSIONISTI DELLO SPECIALE" -Prishtina 2018, editore Kosova Sot

"GLI ANNI DELL’ORGOGLIO NAZIONALE" -Prishtina 2020, editore Lena Graphic

"LA DISSOLUZIONE DEI VALORI" -Prishtina 2021, editore Lena Graphic

cms_27730/ALBANIA_bandiera_Licenze_Creative_Commons.jpgIntervistë me publicistin dhe shkrimtarin Florim Zeqa

Libër që ka zgjuar kurreshtjen e lexuesve italian!

Florim Zeqa u lind me 30 gusht të vitit 1963 në Bokshiq të Klinës. Shkollën fillore e kreu në Grabanicë, të mesmen në Klinë, ndërsa studimet në fakultetin Xehëtaro-Metalurgjik në Mitrovicë. Më shkrime gazetareske dhe publicistikë ka filluar në gjysmën e parë të vitit 2010.

Deri më tani i ka mbi 1000 shkrime autoriale dhe rreth 1300 prononcime për aktualitetin politik të botuara në gazetën KOSOVA SOT dhe të përditshmet tjera në gjuhën shqipe.

Florim Zeqa ka bashkëpunim edhe me gazetat italiane, deri më tani i ka rreth 30 shkrime dhe intervista. Një kohë ishte edhe pjesë e redaksisë së gazetës "INTERNATIONALWEBPOST", me mundësi leximi pothuajse në të gjitha gjuhët e botës.

Deri më tani i ka të botuara këto vepra "NJOHJA E VONUAR", "THIRRJE NGA SHPIRTI", "ILUZIONISTËT E SPECIALES", "VITET E KRENARISË KOMBETARE" dhe "KATANDISJA E VLERAVE".

Çka ngërthen në vete titulli i librit GLI ANNI DELL’ORGOGLIO NAZIONALE?

Vitet e ’90-ta për shqiptarët e Kosovës ishin vite të zgjimit kombëtar, që unë e parapëlqejë t’i quaj vite të krenarisë kombëtare. Të tilla ishin për faktin se të gjithë ishim të barabartë dhe unik, ndanim gjithçka me njëri-tjetrin, ndanim të mirën dhe të keqën së bashku. Në atë kohë nuk kishte milionerë në Kosovë, kishte varfëri por askush nuk vuante për kafshatën e gojës, për arsye se solidariteti njerëzorë ishte në nivelet më të larta! Ndjenja e brendshme shpirtërore e shqiptarëve ishte më e fuqishme sesa dhuna dhe represioni serb.

Pas largimit të qindramijëra punëtorëve nga vendet e tyre të punës dhe mbylljes së të gjitha objekteve shkollore nga regjimi i Millosheviçit, shqiptarët u mbilizuan si asnjëherë më parë gjatë historisë për t’i ndihmuar njëri-tjetrit dhe për ta mbajtur gjallë jetën dhe shpresën, duke

mbajtur krejtësisht në baza vullnetare arsimin shqip, shëndetësinë dhe mekanizmat e tjerë të shtetit paralel në rrethana të okupimit klasik të Serbisë.

Si erdhi deri tek ky unifikim aq i madh i popullatës shqiptare?

Në pranverën e vitit 1990 ndodhi Pajtim i Gjaqeve, ishte kjo ngjarja më kulmore kombëtare e shekullit të kaluar ndër shqiptarët e Kosovës. Vetëm tubimi më 1 Maj 1990 “Të Verrat e Llukës”, konsiderohet si tubimi më i madh shqiptar i të gjitha kohërave, ku rreth 500 mijë shqiptarë u bashkuan në fushën e pajtimit, ku në të njëjtën ditë dhe në të njëjtin vend u falen me qindra gjaqe dhe ngatërresa.

Këtij tubimi dhe zhvillimeve tjera të kohës u kishte praprirë formimi i lëvizjes paqësore demokratike të quajtur Lidhja Demokratike e Kosovës në krye me Ibrahim Rugovën, si përgjigje ndaj pushtimit klasik të Millosheviqit.

Në kohën e pajtimit të gjaqeve nuk luftohej për bajraktarizëm apo marrje të primatit për punët e mira për kombin, por punohej për të mirën e përbashkët.

Në nismën e shëndoshë të pajtimit kombëtar nuk kishte të bardhë as të kuq, nuk kishte të mëdhenjë e të vegjël, nuk kishte bajraktar e agallarë, por kishte motra e vëllëzër të barabart dhe me entuziazëm të pastër patriotik, profesor e stundent, aktivist e veprimtarë, priftrinjë e hoxhallarë, qytetar dhe katundar të pajisur me urti e guxim, atdhedashuri e pajtim për ta ç’rrënjosë plagën e rëndë të hakmarrjes.

Ishte e pamundur të ndaleshin lotët kur gjaqet faleshin njëri pas tjetrit, kur motrat falnin gjakun e të vetmit vëlla, kur faleshin dy, tri e katër gjaqe mes dy familjeve të hasmuara.

Ishte kjo një ndjenja më e pastër dhe më e thellë shpirtërore e pa përshkruar me fjalë.

Për të përshkruar e gjithë çfarë ka ndodhur atë ditë të Verrat e Llukës, duhen shkruar artikuj të gjatë, libra e romane nga përjetimet e qindramijëra pjesëmarrësve të këtij tubimi madhështor.

Çka tjetër përmban libri juaj?

Libri GLI ANNI DELL’ORGOGLIO NAZIONALE përmban kujtime dhe përjetime personale nga veprimtaria ime atdhetare dhe aktiviteti im politik i asaj kohe përgjatë viteve të ’90-ta në Lidhjen Demokratike të Kosovës (LDK), në të cilat isha pjesëmarrës dhe protagonist i shumë ngjarjeve në përpjekjet tona të përbashkëta për liri dhe çlirim kombëtar. Në secilin rrëfim timin mund ta gjëjë veten çdo bashkomas i imi i asaj kohe sa të vështirë po aq të lavdishme dhe krenare.

Si po vlerësohet libri i juaj në Itali?

Pa dyshim se më mirë sesa në Kosovë dhe trojet etnike shqiptare! Italia është vendi ku libri ende lexohet më shumë sesa asnjë vend tjetër të shteteve të Bashkimit Evropian. Libri GLI ANNI DELL’ORGOGLIO NAZIONALE ka zgjuar kurreshtjen e lexuesve italian dhe të nacionaliteteve tjera që jetojnë në këtë vend.

Pas shpërndarjes së dhjetëra ekzemplarëve të librit miqëve, bashkëpunëtorëve dhe personaliteteve të njohura italiane dhe ndërkombëtare, sot pata nderin dhe kënaqësinë që t’i dhurojë dy ekzemplarë të librit edhe në Bibliotekën Komunale në Orsago (TV-Itali).

Shpërndarja e librit në do të vazhdojë edhe në bibliotekat dhe shkollat e Provincës së Trevisos, Regjionit të Venetos dhe më gjërë.

Leonardo Bianchi

Tags:

Lascia un commentoAutorizzo il trattamento dei miei dati come indicato nell'informativa privacy.
NB: I commenti vengono approvati dalla redazione e in seguito pubblicati sul giornale, la tua email non verrà pubblicata.

International Web Post

Direttore responsabile: Attilio miani
Condirettore: Antonina Giordano
Editore: Azzurro Image & Communication Srls - P.iva: 07470520722

Testata registrata presso il Tribunale di Bari al Nrº 17 del Registro della Stampa in data 30 Settembre 2013

info@internationalwebpost.org
Privacy Policy

Collabora con noi

Scrivi alla redazione per unirti ad un team internazionale di persone dinamiche ed appassionate!

Le collaborazioni con l’International Web Post sono a titolo gratuito, salvo articoli, contributi e studi commissionati dal Direttore responsabile sulla base di apposito incarico scritto secondo modalità e termini stabiliti dallo stesso.


Seguici sui social

Newsletter

Lascia la tua email per essere sempre aggiornato sui nostri contenuti!

Iscriviti al canale Telegram