IL FALLIMENTO DEL MINISTERO DELLA DIASPORA ALBANESE

(Con traduzione in lingua albanese)

1637464584IL_FALLIMENTO_DEL_MINISTERO_DELLA_DIASPORA_ALBANESE.jpg

Lo scorso 12 novembre a Londra una delegazione guidata da Erion Veliaj, Sindaco di Tirana, Taulant Balla, Presidente del Comitato sulla Diaspora e Migrazioni, e Sonila Hysi, Direttore Esecutivo dell’Agenzia Nazionale della Diaspora Albanese nel Mondo è stata ricevuta da rappresentanti di varie associazioni albanesi a Londra, come descritto negli annunci Facebook dell’Agenzia Nazionale per la Diaspora. Quali associazioni si sono rese protagoniste dell’iniziativa? A Londra sono registrate 18 associazioni albanesi, e di queste oltre 11 fanno parte del Forum delle Associazioni Albanesi. Oltre a quelle che svolgono un enorme lavoro con le scuole di lingua albanese e mantengono viva la nostra tradizione e cultura, come la Scuola di lingua Albanese "Kosova" attiva da 28 anni e premiata con onoreficenze della Repubblica d’Albania, del Kosovo e delle istituzioni di cultura Britannica, ci sono le scuole albanesi di "Shpresa Programme", l’associazione "Ardhmeria", "Madre Teresa" e "Arberia". E che diciamo delle imprese albanesi? Non avrebbero meritato di essere presenti a questo incontro? Stranisce alquanto, inoltre, che una manifestazione simile, colma di significati e messaggi da trasmettere, non sia stata adeguatamente organizzata e pubblicizzata per tempo. Ciò testimonia il fallimento del ministero della Diaspora albanese, una rappresentanza che si dichiara di sinistra ma che, in realtà, sembra aver confuso la pratica con la teoria, facendo propaganda di patriottismo sul palcoscenico politico e applicando politiche neocapitaliste dietro le quinte.

cms_23890/Foto_1.jpeg

Il Ministero della Diaspora è servito a nominare alcuni individui di cui il Partito avrà nuovamente bisogno nelle prossime elezioni. Serviva ad impiegare alcuni individui, militanti e servi di partito per dargli un posto di lavoro prestigioso, coprendo nomi di figure che spesso celano legami sospetti a livello familiare e sociale, risultando coinvolti in episodi di corruzione. Tale ministero, come si accennava poc’anzi, è un fallimento anche dal punto di vista strettamente operativo, se si considera che non è stato in grado di tutelare neanche il diritto fondamentale degli emigrati albanesi: quello di votare all’estero.

I rappresentanti della diaspora albanese sono stati eletti dall’ex ministero albanese della diaspora con modalità poco chiare. Come al solito, la politica albanese porta avanti il suo operato ignorando le richieste della popolazione e mettendo a tacere le denunce di ingiustizie. Attraverso l’attività di Ambasciate e Consolati riesce, inoltre, a controllare la comunità albanese all’estero.

Così, i rappresentanti vanno e vengono per conto della Diaspora, vantandosi con del lavoro delle associazioni albanesi e fingendo di riconoscere il loro contributo. Quali di queste associazioni avevano bisogno di essere riconosciute dalla politica albanese, quando la politica albanese non ha mai dato un contributo concreto bensì solo parole in ben 30 anni? Quando la comunità albanese ha avuto bisogno dell’aiuto della politica albanese per organizzare un corso di lingua? Perché dovremmo sentirne il bisogno oggi?

cms_23890/Foto_2.jpeg

Il popolo albanese ha bisogno di vivere un rinnovamento per poter cambiare la classe politica e di conseguenza migliorare le sue condizioni di vita. Ahinoi, ad oggi possiamo dire che l’individualismo sia un “virus” molto diffuso tra gli albanesi. Un aiuto concreto può essere fornito dall’Italia, con aule libere in Parlamento visto l’elevato numero di emigrati albanesi (e non solo) presenti sul territorio nazionale.

cms_23890/3.jpgDështimi i Ministrisë Shqiptare të Diasporës i përket përfaqësuesve të saj

Më 12 nëntor në Londër, një delegacion i kryesuar nga Erion Veliaj, kryetar i Bashkisë së Tiranës, Taulant Balla, Kryetar i Komisionit për Diasporën dhe Migracionin dhe Sonila Hysi, Drejtoreshë Ekzekutive e Agjencisë Kombëtare të Diasporës Shqiptare në Botë, u prit nga përfaqësues. të shoqatave të ndryshme shqiptare në Londër, siç përshkruhet në reklamat në Facebook të Agjencisë Kombëtare për Diasporën. Cilat shoqata janë bërë protagoniste të nismës
Londra ka regjistruar 18 shoqata shqiptare dhe nga këta 11 tifozë janë pjesë e Forumit të shoqatave shqiptare. Shpresojmë që të gjeni një punë të madhe me shkollën e gjuhës shqipe dhe të mbani gjallë traditën dhe kulturën tonë, siç është shkolla shqipe "Kosova" aktive për 28 vjet dhe së pari me nder të Republikës së Shqipërisë, Kosovës dhe Kosovës dhe Institucionet kulturore britanike, në të gjitha shkollat ​​shqipe të “Shpresa Program”, shoqata “Ardhmeria”, “Nënë Tereza” dhe “Arbëria”. Po përshtypjet shqiptare? A e meritonin vërtet të jeni atje tani?
Është gjithashtu disi e çuditshme që një ngjarje e ngjashme, plot kuptime dhe mesazhe për t’u transmetuar, nuk është organizuar dhe publikuar në kohë në mënyrë adekuate. Kjo dëshmon për dështimin e ministrisë shqiptare të Diasporës, një përfaqësi që pretendon të jetë e majtë, por që në realitet duket se ka ngatërruar praktikën me teorinë, duke propaganduar patriotizmin në skenën politike dhe duke zbatuar politika neokapitaliste në prapaskenë.
Ministria e Diasporës ka shërbyer për emërimin e disa individëve që Partisë do t’i duhen sërish në zgjedhjet e ardhshme. Është përdorur për të punësuar disa individë, militantë dhe shërbëtorë partie për t’i dhënë atij një punë prestigjioze, duke mbuluar emrat e figurave që shpesh fshehin lidhje të dyshimta familjare dhe shoqërore, duke rezultuar në episode korrupsioni. Kjo ministri, siç e përmendëm edhe më sipër, është e dështuar edhe nga pikëpamja strikt operacionale, po të kemi parasysh se nuk ka mundur të mbrojë as të drejtën themelore të emigrantëve shqiptarë: atë të votes se emigranteve jashtë vendit.
Përfaqësuesit e diasporës shqiptare janë zgjedhur nga ish-ministria shqiptare e diasporës në mënyrë të paqartë. Si zakonisht, politika shqiptare vazhdon punën e saj duke injoruar kërkesat e popullatës dhe duke heshtur ankesat për padrejtësi. Nëpërmjet aktiviteteve të ambasadave dhe konsullatave, ajo arrin të kontrollojë edhe komunitetin shqiptar jashtë vendit.
Kështu, në emër të diasporës vijnë e dalin përfaqësues, duke u mburrur me punën e shoqatave shqiptare dhe duke bërë sikur e vlerësojnë kontributin e tyre. Cila nga këto shoqata kishte nevojë të njihej nga politika shqiptare, kur politika shqiptare nuk ka dhënë asnjëherë një kontribut konkret por vetëm fjalë në 30 vjet? Kur i duhej komunitetit shqiptar ndihma e politikës shqiptare për të organizuar një kurs gjuhësor? Pse duhet të na duhet sot?
Shqiptarët duhet t’i nënshtrohen një rinovimi për të ndryshuar klasën politike dhe për rrjedhojë përmirësimin e kushteve të jetesës. Mjerisht, sot mund të themi se individualizmi është një “virus” shumë i përhapur te shqiptarët. Ndihma konkrete mund të ofrohet nga Italia, me klasa falas në Parlament duke pasur parasysh numrin e lartë të emigrantëve (dhe jo vetëm) shqiptarë të pranishëm në territorin kombëtar.

Marsela Koci

Tags:

Lascia un commento<<Pagina Precedente | Stampa | Torna Su


News by ADNkronos


Politica by ADNkronos


Salute by ADNkronos