Traduci

IL 13° ANNIVERSARIO DELL’INDIPENDENZA DEL KOSOVO

Gli albanesi in Gran Bretagna celebrano il 13° anniversario dell’indipendenza del Kosovo il 17 febbraio 2021. Per questa occasione, il Forum delle Associazioni albanesi nel Regno Unito, in collaborazione con l’Ambasciata del Kosovo a Londra, ha organizzato un programma culturale e artistico.
In questa manifestazione virtuale, oltre ai rappresentanti dei nostri due paesi in Gran Bretagna – la Sig. Arrita Gjakova, Incaricato d’affari presso l’Ambasciata del Kosovo, e la Sig. Mamica Toska, Incaricato d’Affari presso l’Ambasciata d’Albania – erano presenti molti nostri connazionali, genitori, giovani, studenti delle scuole integrative albanesi e, come sempre, rappresentanti di varie associazioni della comunità albanese nel Regno Unito.

cms_21026/Foto_1.jpg

Il presidente del Forum delle associazioni e comunità albanesi “Faik Konica” di BM, Sig. Talat Pllana, si è congratulato con tutti i partecipanti a nome di tutte le associazioni del forum. “Siamo una generazione fortunata ad aver realizzato i sogni di un intero popolo per la libertà, e coronato un lungo e arduo viaggio verso l’indipendenza – ha dichiarato Pllana, cogliendo l’occasione per ricordare i tre martiri dell’UCK di Londra che furono sacrificati sull’altare della libertà: Indrit Cara, Lutfi Musiqi e Liman Reka.
Il Sig. Pllana ha anche parlato delle attuali sfide della diaspora, del suo ruolo e contributo alla costruzione dello stato e agli sforzi di ripresa economica e alla partecipazione attiva ai processi sociali, politici e culturali nei nostri paesi, in Kosovo e in Albania.

I partecipanti hanno anche salutato i rappresentanti delle ambasciate: Sig. John Harrison, leader dell’unità Commando “Delta” nella guerra per la liberazione del Kosovo; Sig. Rexhep Rifati, insegnante e giornalista da molti anni, ora in Svizzera; Sig. Ragip Kqiku, insegnante pluriennale in Finlandia; eminente professore albanese presso l’Università di Birmingham; Sig. Gëzim Alpion, così come uomini d’affari, professionisti e varie personalità provenienti da tutta la comunità albanese in Gran Bretagna e da tutta Europa.
Il programma artistico è stato aperto dal famoso violinista Visar Kuqi, con una brillante interpretazione dell’inno del Kosovo. Il noto artista Sokol Cahani, ha scaldato il cuore dei partecipanti con poesie selezionate di Padre Gjergj Fishta. Successivamente, Vjollca Robelli Mripa, artista kosovaro che vive e lavora a Londra, ha eseguito canzoni di Nexhmije Pagarusha.

cms_21026/Foto_2.jpg

Nell’ambito di questo programma artistico virtuale si sono esibiti studenti di diverse associazioni e scuole secondo i punti riassunti di seguito. Sono stati loro, con balli, canti, interpretazioni ed eccellenti esibizioni ad affascinare tutti i partecipanti a questa grande giornata per l’intera nazione. Il programma è stato chiuso dalla Sig. Zamira Rruspi con gratitudine verso il presidente del Forum delle associazioni albanesi e soprattutto verso il presidente Talat Pllana ed Esat Brace, che ha guidato il programma e ha realizzato le registrazioni integrali nella preparazione del programma per il 13 ° anniversario dell’indipendenza del Kosovo. Sentiti ringraziamenti sono andati, infine, a tutti i presenti, in particolare ai giovani e agli studenti della scuola albanese per il loro entusiasmo e dedizione.

cms_21026/Foto_3.jpgShqiptarët në Britani festojnë 13-vjetorin e Pavarësisë së Kosovës

Në 17 shkurt 2021, me rastin e 13-vjetorit të Pavarësisë së Kosovës, Forumi i Shoqatave Shqiptare në Mbretërinë e Bashkuar në bashkëpunim me Ambasadën e Kosovës në Londër, organizuan një program kulturor e artistik. Në këtë manifestim virtual, përveç përfaqësuesve të të dy shteteve tona në Britani – znj. Arrita Gjakova e Ngarkuar me Punë në Ambasadën e Kosovës dhe znj. Mamica Toska, e ngarkuar me Punë në Ambasadën e Shqipërisë – morrën pjesë edhe shumë bashkatdhetarë tanë, prindër, të rinj, nxënës të shkollave shqipe të mësimit plotësues, dhe, si gjithmonë, përfaqësuesë të shoqatave të ndryshme të komunitetit shqiptar në Mbretërinë e Bashkuar.

Kryetari i Forumit të Shoqatave shqiptare dhe Bashkësisë “Faik Konica” në BM, z. Talat Pllana, i uroi të gjithë pjesëmarrësit në emër të të gjitha shoqatave në forum. “Ne jemi gjeneratë me fat se realizuam ëndrrat e një populli të tërë për liri, dhe kurorëzuam një rrugëtim të gjatë e të mundimshëm për pavarësi.” – tha z. Pllana duke i kujtuar me këtë rast, tre dëshmorët e UÇK- së nga Londra që u flijuan në altarin e lirisë: Indrit Carën, Lutfi Musiqin dhe Liman Rekën. Z. Pllana poashtu foli edhe për sfidat e tanishme të disporës, për rolin dhe kontributin e saj në përpjekjet për shtetndërtim dhe rimëkëmbje ekonomike dhe për pjesëmarrjen aktive në proceset shoqërore, politike e kulturore në vendet tona, në Kosovë e në Shqipëri.

Pjesëmarrësit i përshëndetën edhe përfaqësueset e ambasadave; z. Jon Harrison, udhëheqës i njësit “Delta” Komando në luftën e çlirimit të Kosovës; z. Rexhep Rifati, mësues dhe gazetar shumëvjeçar, tani në Zvicër; z. Ragip Kqiku, mësues shumëvjeçar në Finlandë; profesori i shquar shqiptar në Universitetin e Birmingham-it; z. Gëzim Alpion, si dhe afaristë, profesionistë e personalitete të ndryshme nga mbarë komuniteti shqiptar në Britani të Madhe e nga mbarë Evropa.

Programin artistik e hapi violinisti i shquar, z. Visar Kuqi, me një interpretim briliant të hymnit të Kosovës. Artisti i mirënjohur z. Sokol Cahani me poezi të zgjedhura të At Gjergj Fishtës mbushi me plotë emocione zemrat e pjesëmarresve. Më pastaj , Vjollca Robelli Mripa, artiste e mirënjohur nga Kosova që jeton dhe vepron në Londër, interpretoi këngë të Nexhmije Pagarushes .

Në këtë program virtual artistik përformuan nxënës të shoqatave dhe shkollave të ndryshme me pikat programore të pëmbledhura më poshtë. Ishin ata, me vallet a tyre, këngët, recitimet dhe performanca të shkëqlyera që i magjepsën të gjithë pjesëmarrësit në këtë ditë të madhërishme për të gjithë kombin. Programin e mbylly znj. Zamira Rruspi me mirënjohjen për kryesin e Forumit të Shoqatave shqiptare e në veqanti për kryetarin z.Talat Pllanën dhe Esat Brace i cili ka udhëheqë me programin për tëre kohën dhe ka bërë inqizimet në tersi në pëgatitjën e Proramit për 13vjetorin e Pavarësisë së Kosovës. Mirënjohje e thellë shprehet për të gjithë të pranishmit, e veçanërisht të rinjte dhe nxënësit e shkolla e shqipe për entuziazmin dhe përkushtimin e tyre.

Programi Artistik
Intepretim nga violinisti i shquar Visar Kuqi
Artisti i mirënjohur z. Sokol Cahani me interpretimin e tij të vjershave të zgjedhura nga At Gjergj Fishta
Vjollca Robelli Mripa, – interpreton këngët e Nexhmije Pagarushes: Kur me del në derë dhe O moj bukuroshe, përcjellur me Piano – Chris Prior , Cajon, guitar – Drini, Camera and editing – Noli

Bashkësia Shqiptare “ Faik Konica “ ne Mbretërinë e Bashkuar – programi i nxënësve të Shkollës Shqipe ” Kosova” me vjershë, këngë dhe valle
Shoqata “ Nënë Tereza” nën kujdeshjen e kryetarit dhe veprimtarit të shquar z. Esat Braçe, me vjershë këngë dhe valle.
Kjo dite i perkushtohet gjithe qytetar eve te Kosovës, kontributit të gjithë atyre djemve e vajzave që sakrifikuan në emër të Lirisë, për të jetuar të lirë, në tokën e Antenatëve të tyre. Përkujtojmë familjen Jashari dhe Presidentit Rrugova, Kolonel in Ahmet Krasniqi dhe Nderin e Unikombit, mendje mprehtin Ukshin Hoti, kërkimet për të cilin ende nuk kanë rreshtur. Përshëndesim gjithë luftëtarët e lirisë, kjo tokë që sonte mban akoma era gjak, meriton respekt, solemnitet dhe përulje per ne të gjithëve, mes kujtimesh të ditëve të vështira dhe shkruajtjen e historisë së saj nepërmjet librave, poezi e dhe këtyre eventeve të rëndësishme për gjeneratat që do të vijnë.
Rroftë Dardania e lirë, dita e Bashkimit me Shqipërinë nënë dhe Iliridën e Luginën e brengosur.

Autore:

Data:

20 Febbraio 2021