Traduci

“La nostra Diaspora è l’Occidente che parla Albanese”: il 2018 dedicato all’eroe Skenderbeg

Il Neo Ministro della Diaspora albanese Pandeli Majko, invitato al 3° Forum Economico della Rete degli Imprenditori Albanesi in Diaspora, tenutosi il 25 novembre scorso, usa parole capaci di far sognare milioni di albanesi nel mondo e commuove con il suo discorso i 500 imprenditori presenti alla cena di gala presso l’Hotel Emerald a Prishtina (Kosovo). Trasmette un messaggio di grande importanza del Premier Albanese Edi Rama, riscuotendo emozioni e applausi senza fine tra i presenti. “La nostra diaspora è l’Occidente che parla albanese – dice Majko – ed è una delle storie di successo più importanti dell’Albania nel Mondo. É la storia che comincia con la promozione individuale dell’albanese e il nostro orgoglio nazionale”.

cms_7978/2.jpg

Attualmente, l’Albania e il Kosovo stanno provando a costruire un nuovo modello comune legato alla Diaspora, spazzando via il vecchio e tradizionale concetto che vedeva i nostri Paesi esclusivamente come fonte di rimesse. Si trattava di un modello di vita creato in condizioni di sopravvivenza, laddove oggi, invece, si dovrebbe accettare il ruolo della Diaspora non solo dal punto di vista economico, come testimonia l’evento in questione, ma anche e soprattutto dal punto di vista politico, nelle vesti di una lobby in favore dell’Albania. Le diverse problematiche di questo processo di democrazia, come la mancanza delle possibilità per investire e la corruzione, sono sempre state legate al malfunzionamento delle leggi. É arrivata l’ora di includere la Diaspora come un fattore interno dello Stato in maniera diretta. Solo dal 2007 al 2016, gli immigrati hanno inviato in Albania 7 miliardi di euro, e questo basta per ricordare l’emergenza di un nuovo rapporto con la diaspora albanese, molto più qualificata e forte sia nel capitale economico che nel capitale umano.

cms_7978/3.jpg

Con l’occasione della giornata dell’indipendenza Albanese, il 28 Novembre, l’Albania e il Kosovo hanno firmato 12 Accordi Bilaterali, in un incontro tenutosi a Korca tra il Premier Albanese Edi Rama e quello Kosovaro Rramush Haradinaj, come quest’ultimo aveva già anticipato al Forum economico di Prishtina. I due Paesi cercheranno di dare la possibilità alle rispettive ambasciate di collaborare al meglio con la Diaspora per consolidare l’immagine dei due Paesi con la costruzione di centri culturali albanesi comuni, investendo al meglio sulle potenzialità della Diaspora albanese sia nel loro ritorno fisico che nei loro investimenti, specialmente nel campo dell’informazione.

cms_7978/4.jpg

Il passaggio dal vecchio modello delle remisse al nuovo modello dei contributi diretti di investimento è una priorità a causa del cambiamento dei flussi delle remisse e del cambio economico dei Paesi europei dove gli stessi vivono. “A nome del Premier Albanese e del Presidente, permettetemi di esprimere l’attesa delle conclusioni da parte del Governo Kosovaro per l’apertura dei confini tra i nostri Paesi per la libera circolazione delle persone e delle merci. – dichiara Majko – Signor Presidente Thaci, Signor Primo Ministro Haradinaj, nel 1999, quando più di 700 mila albanesi passarono il confine albanese, nessuno ha chiesto loro il passaporto. Il loro unico passaporto era il dolore, il dramma era il loro visto d’ingresso, la tragedia era il tasso doganale. Noi vi stiamo aspettando dall’altra parte. Il primo gennaio 2018, l’anno del nostro Eroe Nazionale Skenderbeg, apriremo i nostri confini”. Parole che hanno riscosso emozioni e lacrime tra i presenti, che fanno sognare un’unione desiderata da secoli per gli albanesi che hanno lottato fianco a fianco a favore di una bandiera e una lingua che li accomuna, per i sentimenti e i valori comuni che creano quell’albanesità per la quale ogni albanese nel mondo giura e che mette prima di ogni sentimento religioso e politico, come narra la poesia del più grande poeta albanese, il patriota Pashko Vasa: Feja e shqiptarit është Shqiptaria, “la fede dell’albanese è l’albanesità”.

cms_7978/bandiera_Albanese.jpgDiaspora jonë perëndimi që flet Shqip

Në vitin 2018 dedikuar Heroit tonë Skënderbe, të hapim kufijtë midis nesh; Shqipëria dhe Kosovaro Një

I sapo zgjedhuri Ministër i Diasporës së Shqipërisë, Pandeli Majko i ftuar ne Forum in e tretë të Ekonomisë të Rjetit të Bizneseve të Diasporës Shqiptare, që u mbajt në 25 nëntorin e kaluar, përcolli fjalë që bëjnë të ëndërrojnë miliona shqiptarë nëpër botë dhe të ngjalli emocione të corta mesi 500 të ftuarve në darkën Gala në Hotel Emerald, në Prishtinë. Mesazhi i përcjellë nga Kryeministri shqiptar Edi Rama shpërthen brohoritje e duartrokitje PA fund, sidomos këto ditë kur festohet dita e flamurit dhe e pavarësisë sę Shqipërisë. “Diaspora jonë është Perëndimi që flet Shqip, thotë Majko – dhe është një NGA historitë shqiptare më të rëndësishme në botë. Është historia që fillon me promovimin individual të shqiptarit është krenaria jonë”. Aktualisht Shqipëria dhe Kosova po provojnë të ndërtojnë një model të ri të përbashkët që e lë jashtë konceptin tradicional që i shihte vëndet tona eskluzivisht si një burim remitancash. Ai ishte modeli i krijuar në kushte mbijetese. Sot duhet të pranojmë rolin e Diasporës jo vetëm ekonomik, si në eventi e sotshëm, por edhe mbi të gjitha si lobi politik në favor të vëndeve tona që ata zhvillojnë në vëndet ku jetojnë. Problemet e ndryshme në këtë processo demokratik si kushtet e pamjaftueshme për të investuar dhe korrupsioni kanë qënë gjithmonë të lidhura me mosfunksionimin e ligjit. “Ma ardhur momenti që Diaspora të përfshihet si një faktor i brëndshëm partneriteti i shtetit në mënyrë të drejtëpërdrejtë”. Vetem NGA viti 2007 deriva në 2016 migrantët shqiptar kanë dërguar në Shqipërisë 7 miliardi euro , dy buxhet shteti bashkë. Mjafton kjo për të kujtuar emergjencën e një marëdhënie të re me Diasporën shqiptare e cila është shumë herë më e fuqishme në aftësi dhe kapital. Në ditën e flamurit, Shqipëria dhe Kosova, me vizitën e Kryeministrit Rramush Haradinaj në qytetin e Korcës firmosën 12 marrëveshje bilaterale midis dy shteteve. “Në emër të Kryeministrit dhe Presidenti të Shqipërisë, më lejoni të shpreh pritjen e konkluzioneve NGA qeveria e Kosovës për hapjen e kufijve midis dy kombeve tona për lëvizjen e lirë të njerëzve dhe të mallrave, thotë Majko. Zoti Presidente Thaci, Zoti Kryeministër Haradinaj, në vitin 1999 kur mbi 700 mijë shqiptar kaluan kufirin shqiptar, askush nuk u kërkoi atyre pasaport; dhimbja ishte pasaporta e tyre, drama ishte viza hyrëse, tragedia ishte taksa doganore e tyre. Ne të krahut tjetër po ju presim! Në 1 janar 2018, vitin e Skënderbeut të hapim kufijtë” . fjale prekese, emocione dhe lotë në sytë e 500 të ftuarve në sallë. Fjalë që bëjnë të ënderrosh një bashkim të dëshiruar prej shekujsh për shqiptarët që kanë luftuar gjithmonë pranę njëri tjetrit për një flamur e për një gjuhë që i bashkon, për ndjenjat dhe vlerat e përbashkëta që krijojnë atë shqiptari për të cilën cdo shqiptar në botë betohet dhe vë para cdo ndjenje fetare e politike. Sic e përshkruan AQ bukura i madhi Pashko Casa në poezinë e tij: Feja e shqiptari, është Shqiptaria.

Autore:

Data:

18 Dicembre 2017