Traduci

Si apre il sipario del Forum Economico a Pristina

Il 25 e 26 novembre si terrà nella Capitale del Kosovo, a Pristina, il Forum Economico per l’anno 2017. L’evento è stato fortemente appoggiato dalla USAID (United States Agency for International Development – Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale) e dallo stesso Premier Kosovaro Rramush Haradinaj, che presenzierà il Forum. Il Premier ha valutato l’iniziativa come una grande opportunità, contribuendo nella creazione di agevolazioni e fornendo l’appoggio del suo Governo nel facilitare la possibilità di investimenti da parte della Diaspora in Kosovo.

La Rete degli Imprenditori Albanesi in Diaspora lascia intendere che l’evento costituirà una solida rete di comunicazione tra i partecipanti, identificando ampie possibilità nel campo degli investimenti, dell’export di prodotti e servizi del Kosovo e dello scambio di esperienze. In questo Forum, coordinato dall’ufficio di RRBDSH (Rete degli imprenditori Albanesi in Diaspora), si attende la partecipazione di grandi uomini d’affari provenienti da tutte le regioni dell’Albania, inclusi i migranti albanesi nel mondo. RRBDSH ha sede in 26 Paesi del mondo e collabora con centinaia di enti, tra giuridici e fisici, oltre che con centinaia di sostenitori e simpatizzanti.

cms_7685/2.jpg

In una conversazione telefonica con il Sig. Naim Dedushaj, Membro Fondatore della Rete nonché una delle figure chiave nello sviluppo della rete di collaborazione con il Kosovo, l’Albania e le Regioni dove vivono gli albanesi, apprendiamo che sono stati informati quasi 200 produttori albanesi e che sono stati preparati i loro prodotti per l’export, stando all’Accordo Strategico di 5 anni con la Rete, appoggiata incondizionatamente dallo Stato Americano tramite l’USAID.

Entra a far parte dell’accordo anche Alb-Ex, azienda che prevede l’apertura di alcuni showroom e punti di vendita laddove è operativa la Diaspora albanese, già attiva in Canada. Alb-Ex è già membro del progetto Albexpo, che ha come obiettivo l’export di una serie di prodotti albanesi all’estero.

“Con l’occasione del Forum a Prishtina, – dice Dedushaj – si terrà una cena Gala con i prodotti tipici albanesi che saranno parte anche di un Catalogo di alto livello, esclusivamente con prodotti kosovari, presentato la sera del 25 Novembre”.

Dall’ultimo Forum, tenutosi a New York il 25 e 26 settembre dell’anno scorso, si sono fatti passi da gigante con la stipula di contratti milionari tra centinaia di accordi legati a catene di supermercati e ristoranti albanesi in diaspora. Alb-Ex ha aiutato a mettere in relazione molti imprenditori albanesi da tutte le regioni dove vivono e lavorano con uomini d’affari loro connazionali che vivono all’estero e che fanno parte di questa grande rete, la Rete degli Imprenditori albanesi nel Mondo.

cms_7685/3.jpgIl 26 si terrà una riunione di lavoro con il Premier Kosovaro Haradinaj e si valuterà un incontro con i rappresentanti del Governo Rama dall’Albania, il quale, dopo l’instaurazione del suo secondo mandato, ha espresso il desiderio di una collaborazione più seria con la Rete della Diaspora. Il problema della legge sulla proprietà terriera in Albania è stata la principale causa del malfunzionamento e l’impedimento dei tanti sforzi riscontrati dalla maggior parte degli imprenditori albanesi di RRBDSh, nell’investire nel campo del turismo in Albania.

Durante il Forum si sottoscriverà un memorandum di collaborazione tra il Premier Rramush Haradinaj e il Presidente della Rete RrBDSh, Nazer Mehmeti. Per la prima volta, sarà data ai produttori di tutte le regioni albanesi la possibilità di incontrarsi, scambiandosi idee e fruendo del confronto tra rappresentanti dei due governi, quello kosovaro e quello albanese. In ballo anche progetti di sviluppo del capitale, che mostrano la disponibilità alla collaborazione non solo tra imprenditori e compagnie albanesi, ma anche con compagnie straniere, nelle quali gli imprenditori albanesi in diaspora fanno non solo da ponte di collaborazione e di facilitazione nel campo degli investimenti, bensì da veri rappresentanti di una lobby albanese degna della concorrenza mondiale, di influenza sempre maggiore nel progresso e nello sviluppo dei loro Paesi di origine.

Scheda di registrazione per la partecipazione al Forum:

https://www.surveymonkey.com/r/577CXV3

cms_7685/4.jpgHapet Forumi Ekonomik ne Prishtinë.

Rrjeti i Bizneseve Shqiptare ne Diaspore nje aktor strategjik për zhvillimin e ekonomisë kosovare e gjithë trevave shqiptare, përfshirë Shqipërinë

Në datë 25 dhe 26 Nëntor në Prishtinë, do të mbahet Forumin Ekonomik për vitin 2017, ky Forum do të ndihmohet nga USAID si dhe nga vetë Kryeministri i Republikës së Kosovë zotëri Ramush Haradinaj, me prezencën e tij.

Haradinaj ka vlerësuar iniciativën për një forum të tillë, duke qenë se vetë Qeveria është e përkushtuar në krijimin e lehtësirave dhe përkrahjen më të madhe për të mundësuar sa më shumë investime nga diaspora në Kosovë.

Rrjeti i Bizneseve të Diasporë Shqiptare lë të kuptojmë se ky Forum dyditor do të shërbejë si mundësi rrjetëzimi për pjesëmarrësit, duke identifikuar mundësitë për investim dhe eksportim të produkteve dhe shërbimeve të Kosovës si dhe shkëmbimit te eksperiencave.

Në këtë forum, të koordinuar nga zyra e RRBDSH- në Prishtinë pritet të marrin pjesë afaristët më të mëdhenj shqiptar nga të gjithë trevat tona, duke përfshirë këtu edhe Mërgatën Shqiptare kudo që jetojnë nëper botë.

RRBDSH vepron në më se 26 shtete të Botës, ka qindra anëtarë Juridik dhe Fizikë, simpatizues dhe përkrahës.

Në një bisede telefonike me Z.Naim Dedushaj Anëtar Themelues i Rrjetit të Bizneseve te Diasporës shqiptare dhe një ndër persona kyc të zhvillimit të bashkëpunimit të rrjetit me viset shqiptare, informohemi se janë informuar gati 200 prodhues shqiptarë dhe janë pergatitur për eksport prodhimet e tyre, si vijim i Marrëveshjes së Strategjisë 5 vjecare me Rrjetin e Bizneseve mbështetur fuqimisht nga Shteti Amerikan nepërmjet USAID.

Në këtë Marrëveshje bën pjesë edhe Alb-Ex kompani që planifikon hapjen e disa showroom dhe pika shitjesh te diaspora shqiptare aktive tashmë në Kanada. ALB-EX bën pjesë në projektin ALBEXPO i cili la qëllim eksportin e një sërë produktesh shqiptare në diasporë.

Për këte, me rastin e Forumit dy ditorë në Prishtinë, – thotë Z. Naim Dedushaj do të mbahet një darkë Gala me produkte vendi të cilat do të jenë pjesë edhe të një Katalogu të livelit të lartë, eskluzivisht me produkte kosovare që do te prezantohen në darkën e 25 Nëntorit.

Nga mbledhja e fundit e New Yorkut që u mbajt në 25/26 shtator të vitit të kaluar, janë bërë hapa gjigand me stipulime kontratash milionare mes marrëveshjeve e kontratave të shumta që janë lidhur me zinxhirë supermerkatesh e restorantesh të shqiptarëve në diasporë.

Alb-Ex, ka mundësuar hapjen e shumë kontratave mes bizneseve të ndryshme nga të gjitha viset shqiptare me bizneset e shqiptarëve në diasporë të cilët janë pjesë e Rrjetit të Bizneseve Shqiptar.

Në dt 26 do të mbahet një takim pune me Kryeministrin e Republikës së Kosovës Rramush Haradinaj dhe do të vlerësohen takime me përfaqësues te Qeverisë Rama i cili mbas themelimit të Qeverisë së re ka shprehur dëshirën për një bashkëpunim më serioz. Problemi i pronësisë se tokës në Shqipëri ka qenë pengesa kryesore e shumë përpjekjeve që ka pasur nga ana e bizneseve dhe afaristëve të ndryshëm të RRBDSH në fushën e turizmit duke mos gjetur mbështetje për investime.

Në këtë forum do të nënshkruhet një Memorandum Bashkëpunimi mes Kryeministrit Haradinaj dhe Kryetarit të Rrjetit te Bizneseve të Diasporës Biznesmenit Nazer Mehmeti.

Për herë të parë do të jepet mundësia të takohen mes tyre prodhues nga të gjitha viset e trojet Shqiptare, shkëmbim idesh, dhoma të vecanta mes dy qeverive te Kosovës dhe Shqipërisë dhe projekte kapitalesh duke treguar një gadishmëri për të bashkëpunuar jo vetëm mes bizneseve shqiptare por edhe me bizneseve të huaja mes të cilave bizneset shqiptare në Diaspora shërbejnë jo vetëm si urë bashkëpunimi dhe lehtësimi në fushën e biznesit por edhe si përfaqësues të denjë të një loby shqiptare në botë gjithmonë e më ndikues në përparimin dhe zhvillimin e vëndeve të tyre të origjinës.

Me piantë skeda e regjistrimit për të marrë pjesë në forum.

https://www.surveymonkey.com/r/577CXV3

Autore:

Data:

11 Novembre 2017