Traduci

Tu parli, come me, albanese

In un emozionante discorso, Don Antonio Bellusci, il più noto arbëreshë d’Italia, richiama tutti gli albanesi nel mondo a unirsi e conservare la loro lingua, patrimonio indiscutibile dell’umanità.

La Federazione delle Associazioni degli Studenti Albanesi in Svizzera ha organizzato, lo scorso 28 ottobre, il suo II Congresso. La Federazione conta ormai 2000 studenti e la partecipazione di sei associazioni delle Università di Losanna, Ginevra, Berna, Freiburg, Zurigo e St. Gallen.

L’incontro si è tenuto a Berna sotto la guida di Vehnar Musliu e Marigona Hasani; la conferenza è stata condotta da Artila Berisha, studentessa della facoltà di Giurisprudenza.

Tra gli invitati c’era anche il Sig. Shukri Ymeri, Presidente dell’organizzazione Lobi Euro Atlantik degli Albanesi nel Mondo, che nel suo saluto ha sottolineato l’importanza di questo incontro, in grado di unire ben sei associazioni. “Il vostro lavoro e i vostri progetti con il Kosovo e l’Albania, le ricerche in vari campi, specialmente nella conservazione della nostra identità, sono premesse che voi, come nuova generazione, garantite. E’ ciò di cui la nostra Nazione ha bisogno: la lingua e l’unità del nostro Paese”.

Presente alla Conferenza, Petrit Aliaj di Brescia, rappresentante, della causa per l’Unione Nazionale nella diaspora

Tra i 1000 studenti, l’ospite speciale era proprio Don Antonio Bellusci, da Frascineto (Calabria), uno dei più ferrati conoscitori della cultura arbëreshë e della questione albanese. L’invito era partito quest’anno, subito dopo una visita culturale degli studenti albanesi in Calabria, dove hanno potuto conoscere più da vicino la comunità arbëreshë e la biblioteca del grande Bellusci, una delle più grandi, che conta più di 54 mila libri sulla cultura, i costumi, le tradizioni, i riti religiosi e la lingua albanese.

cms_7622/2p.jpgBellusci inizia il suo discorso con un’accesa dichiarazione, in qualità di nazionalista che nutre profondo amore per la sua patria e lo trasmette ogni giorno con il suo modo di essere: “Io sono un prete, una parte di voi sono cattolici, musulmani, ortodossi, muhamediani e atei. Voi siete tutti albanesi, come lo sono anche io, per cui vi dico: davanti a Dio, io per prima ho l’Albania”

Il sacerdote paragona questa riunione alla Conferenza di Lezha (Alesio) del 1944, quando Giorgio Kastriota Skenderbeg riunì gli albanesi per affrontare e combattere gli ottomani. Lo stesso discorso, dal tono prettamente patriottico, che ha tenuto anche davanti agli albanesi riuniti a Tegerfelden (Cantone di Aargau, Svizzera) il 29 ottobre, per discutere sulla creazione di una sede della Lobi in Svizzera, durante una riunione diretta dallo stesso Presidente della Lobi, Z. Shukri Ymeri, e dai rappresentanti delle sedi di Germania, Belgio, Austria e Italia. Tra loro, scrittori, giornalisti, studiosi e combattenti kosovari della questione nazionale.

cms_7622/3p.jpg

Lobi è nata nel 2016, cercando di riunire sotto lo stesso ombrello tutti gli intellettuali, le associazioni e i rappresentanti delle comunità albanesi nel mondo, con il solo scopo di affrontare l’omologazione, la globalizzazione e di collaborare in vari settori – come quello culturale, economico e sociale – con i Paesi di origine, nella speranza di mantenere viva la cultura, la lingua, le tradizioni e il folklore albanese.

“Un ruolo molto importante in questa direzione è ricoperto dalle madri albanesi – sostiene Bellusci – che devono avere d’obbligo la crescita dei loro figli, insegnando loro la lingua madre e seminando in essi l’amore per la Patria”.

Nella sua vita, Don Antonio si è sempre sacrificato per poter mantenere vivi i valori umani propri del popolo albanese. Ha dedicato i suoi studi e le sue esperienze alla lingua, alla cultura e alle tradizioni albanesi, trasmesse dai tempi antichi del 1400 fino ad oggi. Lavori e ricerche che risaltano anche le mansioni più umili della società arbëreshë, le quali non sono cambiate negli anni e non si sono assimilate dalla società ospitale dove gli arbëreshë. Alle loro canzoni, ai loro balli popolari e costumi, che riflettono il popolo albanese negli anni, il sacerdote dedica il suo lavoro da quando aveva 20 anni, quando per la prima volta incontrò, durante i suoi studi a Roma, Ernest Koliqi, lo studioso albanese accusato dal regime di Enver Hoxha di sostenere i fascisti. Don Antonio collaborò con lui nella sua rivista, “Shenjezat – i Segni”, e poi nel giornale, pubblicato in Basilicata dallo stesso Bellusci, intitolato “Vatra”; quest’ultimo “parlava” tre lingue: italiano, albanese e inglese. Infine, si giunse alla rivista “Lidhja”, che tutt’ora vede impegnato il sacerdote. “Io sono figlio di quella gente umile e povera che viene spesso definita ignorante, il figlio di quella gente sono io! – dice Don Antonio, con voce tremante – Mia madre si imbarcava nei lavori più umili per potermi crescere e per poter farmi studiare”.

cms_7622/4.jpg

Questa testimonianza è importante per tutti noi, perché fa di noi un popolo unico, con valori preziosi, da cui tutto il mondo ha qualcosa imparare. Un popolo in cui i valori spirituali e l’amore per la libertà dell’albanese si divulgano con tutta la loro forza, dove i tempi antichi si uniscono a nuovi orizzonti. “Perché io e te siamo uguali, albanesi, io e te parliamo la stessa lingua, quella che apparteneva ai pellazgi, agli ilir, agli arbëreshë, ai kosovari, agli albanesi della Macedonia, a quelli del Montenegro e a tutti gli albanesi nel mondo. La lingua albanese è una lingua unita, originale, che non tutti i popoli hanno la fortuna di avere. Quella greca, per esempio, si parla in quattro dialetti, la stampa ufficiale la scrive in due lingue. Le pretese di dominazione della lingua standard costituiscono un grosso rischio, poiché potrebbero portare alla disgregazione della comunità”.

Don Antonio Bellusci ha offerto due borse di studio da 500 euro ciascuna a due studenti che sceglieranno di fare la tesi di ricerca sulla lingua e cultura albanese.

L’ arbëreshë ha infine terminato il suo discorso con queste parole: “Dobbiamo essere albanesi perché accomunati da un’unica lingua, la nostra identità. Dobbiamo essere uniti e lavorare insieme per la Patria. Lunga vita alla lobby albanese, che fiorisca la nostra lingua! Con le benedizioni di Madre Teresa e di Skenderbeg, che ci giungono da lassù” ha decretato, con gli occhi pieni di lacrime come un bambino che ricorda sua madre, tra centinaia di applausi e un tumulto di emozioni da parte dei presenti.

Fieri di avere un rappresentante come te, Don Antonio Bellusci.

cms_7622/bandiera_Albanese.jpgTi flet si unë, Shqip

Ne Zvicër me Komunitetin Shqiptar.

Në një fjalim tejet emocionues, At Antonio Bellusci një nga

Arbëreshet më të shquar të Italisë u bën thirrje shqiptarëve nëpër botë të bashkohen e të ruajnë gjuhën e tyre si thesar i padiskutueshëm i njerëzimit

Federata e Shoqatave Studentore Shqipëtare në Zvicër, organizoi ne 28 tetor Kongresin e dytë të Federatës së Studentëve Shqiptar federat që tashmë numëron 2000 student e ku marrin pjesë 6 shoqata të Universiteteve të Lozanës, Gjinevrës, Bernës, Freiburgut, Zyrihut e St. Galle.

Takimi u zhvillua në Bernë nën drejtimin e Vehnar Musliut dhe Marigona Hasanit. Konferenca u drejtua nga Artila Berisha studente ne Fakultetin e Drejtësisë.

I ftuar edhe Z. Shukri Ymeri Kryetar i Lobit Euro Atlantik Shqiptar që në përshëndetjen e tij theksoi rendësinë e këtij takimi sepse bashkon gjashtë shoqata shqiptare.

”Puna e juaj dhe projektet tuaja me Kosovën e Shqipërinë kërkimet në fushë të ndryshme sidomos në ruajtje të identitetit tonë janë premisa që si brezi më i ri garantoni atë për të cilën kombi ynë ka nevojë, gjuhën dhe unitetin e Kombit tonë”.

I pranishem ne takimet e zhuilluara edhe Z.Petrit Aliaj, perfaqe sues i ceshtjes per bashkim kombetar.

Në pranine e 1000 studentëve i ftuar nderi ishte At Antonio Bellusci nga Kalabria, një nga arbëreshët më të njohur e një nga njohësit më të thellë të kulturës arbëreshe. Ftesa erdhi si vijim i një vizite kulturore që studentët shqiptar bënë në Kalabri ku u njohën më nga afër me komunitetin arbëresh e Bibliotekën e të madhit Bellusci një nga më të mëdhat (numërohen mbi 54 mijë libra) mbi kulturën, kostumet, traditat, ritet fetare dhe gjuhën shqipe.

Belusci e nisi ligjëratën e tij me këtë frazë; “Unë jam prift një pjesë nga ju janë katolik.myslimanë ortodoks.muhamedanë dhe ateista. Ju jeni të gjithë shqipëtar siç jam edhe unë. Përpara Zotit unë të parën kam Shqiperinë”.

E krahason këtë mbledhje me Lidhjen e Lezhës, 1944 kur Skënderbeu mblodhi shqiptaret për ti bërë balle turkut të njëjtën ligjëratë madhështore dhe të ndjeshme mbajti edhe përpara shqiptarëve të mbledhur në Tagerfelden, Kantonin e Argaut në Zvicër, të kaluarën e 29 tetorit për të diskutuar mbi ngritjen e një dege te LEASH (Lobi EuroAtlantik Shqiptar) i kryesuar nga Kryetari i Organizatës Z. Shukri Ymeri dhe përfaqësues nga degët e Gjermanisë, Belgjikës, Austrisë, Italisë. Mes tyre shkrimtarë, gazetarë, studjues dhe luftetare kosovare, mbrojtës të cështjes kombëtare.

Lobi lindi në 2016 dhe kërkon të mbledhë nën të njëjtën ombrellë të gjithë intelektualët, shoqatat e përfaqësuesit të komuniteteve shqiptare nëpër botë, me një objektiv të përbashkët të bashkojë gjithë shqiptarët për ti bërë ballë homologimit, globalizimit, të kerkojnë të drejtat e tyre dhe të bashkëpunojnë në fusha të ndryshme kulturore, ekonomike e sociale me vëndet e origjinës duke kërkuar të ruhet e gjallë kultura, tradita, folklori e gjuha shqipe.

Një rol të vecantë në këtë drejtim e kanë Mëmat shqiptare, thotë At Antonio Belusci që e kanë si detyrë rritjen e bijve tanë duke ju mësuar gjuhën mëmë e duke ju ngujuar në shpirt dashurinë për Atdheun.

Në jetën e tij At Antonio është përpjekur gjithmonë të mbajë gjallë këto vlera umane të kombit shqiptar dhe studimet e jetën e tij jua la kushtuar gjuhës, zakoneve, veshjeve e traditave shqiptare të përcjella nga kohë të lashta si ato të viteve 1400 e deri më sot nëpërmjet sjelljes në pah të punëve të zhvilluara në shoqërinë arbëreshe që ndër vite nuk kanë ndryshuar dhe as janë asimiluar me shoqerinë vëndase aty ku arbëreshët jetojnë. Këngëve, valleve, riteve të zakonshme që pasqyrojnë e reflektojnë popullin shqiptar dhe punët e ulëta të fushave të ndryshme At Antonio ja dedikon qysh prej kur ishte 20 vjec, kur për herë të parë takoi Ernest Koliqin gjatë studimeve të tij në Romë me të cilin bashkëpunonte në revistën “Shenjëzat” e deri më pas te revista e tij “Vatra” që publikohej ne Basilikat në tre gjuhë italisht, anglisht dhe shqip e deri tek revista në të cilën akoma publikon “Lidhja” , “Sepse ATO punë ka bërë mëma ime, thotë, që të më rriste e të më shkollonte. I biri atyre njerëzve të thjeshtë, të varfër që njerëzit quajnë injorant, jam Une”, thotë Antonio Belusci me zë të përmalluar.

Kjo është e rëndësishme për të gjithë ne, kjo na bën një popull unik me vlera të cmuara nga ku e gjithë bota ka cfarë të mësojë, ku vlerat shpirtërore dhe dashuria për Liri e shqiptarit shpalosen me gjithë forcën e tyre dhe nga ku koha e vjetër takohet me të renë. “Sepse unë e ti jemi njësoj, shqiptar unë e ti flasim një gjuhë që i përkiste pellazgëve, ilirive, arbëreshëve, kosovarëve, shqiptareve te Maqedonise e Malit te Zi e gjithë shqipëtarëve nëpër botë. Gjuha shqipe është një gjuhë e njësuar, originale që jo të gjithë popujt kanë fatin të kenë. Ajo greke per shembull flitet në katër dialekte ndërsa shtypi e shkruan në dy gjuhë. Pretendimet e dominimeve në gjuhën standarte janë të rrezikshme spese sjellin përcarje. At Antonio ofroi dy bursa studimi nga 500 euro secila pë dy studentë që do të mbrojnë tezin mbi gjuhën che kulturën shqipe.

E mbyll fjalimin e tij mes duartrokitjesh dhe shumë emocion me fjalët; “E duhet të jemi shqiptarë se na lidh gjuha, identiteti ynë. Të jemi të bashkuar e të punojmë për Kombin. Rroftë lobi shqiptar e lulëzoftë gjuha jonë me benedicionin e Nene Terezes dhe me Skenderbeun qe zbret nga qielli” , me sytë e mbushur lotë sikur fëmija cmallet duke kujtuar mëmën e tij e mes qindra duartrokitjesh e emocionesh që shpërthyen ndër të pranishmit.

Respekte per ty Don Antonio Belusci perfaqesues i denje i kombit, Shqiperi.

Autore:

Data:

3 Novembre 2017