Traduci

UNA PIATTAFORMA POLITICA, STORICA, CULTURALE, ECONOMICA PER LO SVILUPPO DELL’ALBANIA E DEL KOSOVO – PARTE II^

cms_25433/Foto_4.jpgProfessore, pensa che l’indipendenza del Kosovo ostacoli l’idea del processo di riunificazione nazionale o che le dia priorità?

No, non la ostacola. Ho scritto in merito a questo argomento, penso che la creazione di due stati albanesi abbia completato l’idea di unire i quattro vilayet in un unico europeo perché al contrario si chiamerebbe ottomano. L’indipendenza dell’Albania nel 1913 è stata importante anche in seguito all’emergere di uno stato albanese, dopo 500 anni di Skanderbeg. Il fatto che sia emerso ancora una volta come stato, sebbene dimezzato, ha garantito agli albanesi uno spirito nazionale. L’intero movimento che era in Kosovo dal 1944 portò al rifiuto dell’occupazione comunista jugoslava-serba.

Penso che la ri-unificazione Nazionale non possa sussistere con la formula ideologica classica, risalente al 1913. Lo stato albanese ha perso quell’ideologia, ma lo stato del Kosovo con la sua indipendenza ha ripristinato ancora una volta quello stesso spirito. Oggi i due stati albanesi, che dovrebbero essere considerati separatamente dall’Occidente e dalla NATO, costituiscono una potenza geostrategica nella regione dei Balcani; lo si vede oggi con la crisi in Ucraina: il fattore albanese, lo stato albanese sta rafforzando la sua posizione geopolitica e geostrategica. Penso che questi due paesi debbano trovare un modo per unirsi secondo gli interessi europei. Un’unione congiunta dei due Stati oggi sarebbe la formula più appropriata in forma democratica, il primo passo verso un’organizzazione più interna perché la cooperazione può essere attuata solo se nessuno ostacola i due Stati nell’unire sport, economia e cultura laddove il confine, ad oggi, non conta più niente. Eppure è rafforzato da cattive strutture politiche a Tirana e Pristina, verso le quali personalmente sono molto critico al momento!

cms_25433/Foto_1.jpg

Come sono oggi i rapporti tra Tirana e Pristina?

Oggi queste due città hanno problemi politici mentre dovrebbero avere una piattaforma democratica comune per far parte dell’integrazione euro-atlantica come due stati alla pari. Se ciò si realizza, si apre la strada a quell’Unione, di cui parlavo poc’anzi, sempre in linea con gli alleati europei. Sono molto critico nei confronti delle politiche che sono state sviluppate negli ultimi 20 anni sia a Pristina che a Tirana, che senza un comune interesse nazionale si sono battute più per il potere che per lo stato. Questo percorso ha portato lo Stato albanese a porsi ai margini degli eventi che hanno interessato i Balcani. In Kosovo non hanno permesso la creazione di uno Stato consolidato ma al contrario hanno creato, purtroppo, un centro di criminalità organizzata.

Parliamo della valle di Presevo: quale sarebbe oggi il ruolo più appropriato per Tirana o Pristina rispetto agli albanesi del Kosovo orientale che sono ancora oggi sotto la Serbia?

Dovrebbe essere dedotto in base alla realtà politica e pragmatica che lo caratterizza: la valle di Presevo e tutta quella porzione di terra che è sotto la Serbia, ne è parte integrante e non possiamo quindi dare avvio a una politica avventurista innescando una guerra. All’interno dell’Unione europea esiste il diritto delle minoranze nazionali, che il Kosovo applica alla popolazione serba nel nord del suo territorio. Quindi il Kosovo dovrebbe incorporarli immediatamente nella sua parte orientale, per compensare gli equilibri. Un giusto parallelismo, senza mai negare che facciano parte dell’etnia albanese e in determinate circostanze politiche devono dire la loro. Due sono le linee principali da seguire: nutrire l’identità culturale albanese e preservare l’etnia albanese perché questo è il problema attuale in cui una parte degli insediamenti si sta spostando o viene privata del diritto di soggiorno. Dove non c’è popolazione, si perde il diritto all’esistenza di una pretesa culturale e amministrativa, per la quale né Pristina né Tirana sono state separatamente in accordo con la loro responsabilità, ad eccezione di alcuni dei loro passi folcloristici e patriottici.

cms_25433/Foto_2.jpg

A volte sembra che gli stranieri ne sappiano più di noi. Qual è il problema con noi albanesi?

Gli albanesi hanno un problema: sin da quando, nel 1912, si è formato lo stato albanese, vi hanno combattuto contro. Lo dimostra il movimento di Haxhi Qamil, il sistema di Enver Hoxha, fino agli ultimi accordi di scambio territoriale. Abbiamo tratto questo concetto, una sorta di bayraktarismo, dal fatto che siamo stati occupati per oltre mille anni e la vita sotto occupazione ha portato a conformarsi ai programmi e agli obiettivi dell’occupante. Ecco le radici del bayraktarismo e di quello strano ego individuale che non è soggetto alla logica di stato e a quella della società in generale. È quanto sostiene Faik Konica nel suo libro, che parla proprio di questa caratteristica arretrata degli albanesi e che si spiega con quella mentalità da popolo schiavo.

cms_25433/Foto_3.jpgProfesor a mendon se pavarësia e Kosovës e pengon idenë e procesit për ri bashkim Kombëtar apo i jep prioritet?

Jo, nuk e pengon. Unë kam shkruar rreth kësaj teme unë mendoj se krijjmi I dy shteteve shqiptareve Plotësoi idenë e bashkimit të katër vilajeteve në një të vetme europiane sepse atehërë do të quhej osmane. Edhe pavarësia e Shqipërisë në 1913 është e rëndësishme pasi doli një Shtet shqiptar pas 500 viteve te Skendërbeut. Fakti që doli si një shtet edhe një herë edhe pse e përgjysmuar , ajo i ushqeu shqiptaret me frymë kombëtare . Gjithë lëvizja që iste në Kosovë nga viti 1944 bëri që të mos pranohej pushtimi Komunist Jugosllavo-Serb . Une mendoj se Bashkimi kombëtar nuk mund të jetë me në atë formulën ideologjike që ka qenë pra 1913-tës. Shteti shqiptar e ka humbur atë ideologji Por shteti i Kosovës me pavarësinë e saj e ka rikthyer edhe një herë atë frymë. Sot me dy shteti shqiptare nê Ballkan , që do duhet të konisderohen interesi i Perëndimit dhe i NATOs veçmas, jane nje fuqi gjeostrategjike ne rajon edhe shihet sot me krizën e Ukrainës që faktori shqiptar qê shteti shqiptar po e rifuqizon pozitën e vetë gjeopolitike, gjeostrategjike Perëndimore, dhe Une mendoj se këto dy shtete Duhet të gjejnë forëm për bashkim në përputhje dhe harmoni me interesat europiane. Një union i perbashkët i dy shteteve sot do të ishte formula më e përshtatshme në një forëm demokratike , hapi i parë që do të çonte në një organizim më të brendshëm sepse bashkëpunimi mund të behet edhe rash pasi që askush nuk i pengon te dy shtetet qe të bashkojne sportin, ekonominë dhe kulturën ku kufiri sot nuk paraqet asnje kurfare rëndësie. Kufirin sot po e fuqizojne strukturat e këqija politike ne Tiranë dhe në Prishtinë ndaj të cilave unë jam edhe shumë Kritik sot!

Si janë marëdhëniet mes Tiranës dhe Prishtinës sot, Profesor. Si e shohin ato njëra- tjetrën?

Sot këto dy politika kanë probleme politike ndërkohë që duhet të kishin një platformë të përbashkët demokratike që të jenë pjesë e integrimeve Euro-Atlantike si dy shtete të barabarta. Nëse kjo arrihet hapet rruga e atij Bashkimit që thashë më lartë në përputhje gjithmonë me aleatët europianë. Këtu jam shumë kritik me politikat që janë zhvilluar këto 20 vitet e fundit edhe ne Prishtinë edhe në Tiranë që pa një interes të përbashkët Kombëtar më shumë kanë luftuar per pushtet se sa per shtet. Kjo rrugë e ka sjellë shtetin shqiptar që të jetë në periferi të ngjarjeve në Ballkan ndērkohë që do te duhej të ishte e kundërta . Në Kosovë nuk e kanë lejuar që tē krijohet një shtet i konsoliduar Por përkundrazi e kanë krijuar një qëndër të krimit të organizuar për fat të keq.

Lugina e Preshevës, Cili do tê ishte roli më I përshtatshëm sot i Tiranës apo Prishtines në lidhje me shqiptarët e Kosovës lindore qe sot janë akoma nën Serbi?

Duhet parë në bazë të realitetit politik dhe pragmatik që do të thotë : Lugina e preshevës dhe gjithë ajo pjesë është nën Serbi, është pjesë integrale dhe ne nuk mund të bejme një politikë aventurizmi duke thënë se këto tash janë tonat dhe të hyjmë në luftë. Në kuader të Bashkimit Europiane ekziston e drejta e pakicave kombëtare, të cilat Kosova i zbaton për popullatën sërbe në veri të Kosovës. Keshtu që Kosova duhet ti inkorporojë ato menjëherê edhe me Kosovën Lindore duke krijuar një baraz peshë. Një paralelizëm pa Beqir dorë asnjëherë se ato janë pjesë e etnisë shqiptare dhe në rrethana të caktuara politike ato duhet ta thonë fjalën e tyre . Dy janë gjërat kryesore ; të ruhet identiteti kulturor shqiptar atje dhe te ruhet etnia shqiptare sepse ky është problemi sot aktual ku një pjesë e vendbanimeve ose po shpërngulen ose po j’u merret e drejta e banimit . Aty ku nuk ka popullatë aty humbet e drejta e ekzistencës së një pretendimi kulturor , administrativ për të cilat as Prishtina e as Tirana veçmas nuk kanë qenë ne përputhje me përgjegjësinë e tyre pervecse disa hapave Folklorike dhe patriotike të tyre.

Ndonjeherē duket Sikur të huajt dinë me shumë se sa ne vet Profesor. Cili është problemi me ne shqiptarët?

Shqiptarët e kanë problemin me vete shtetin sapo është formuar shteti shqiptar nga 1912 -ta shqiptarët kanë luftuar kundër shtetit të tyre. Levizja e Haxhi Qamilit , sistemi i Enver Hoxhës e deri te pazaret e fundit për shkembim territorial tregojnë atë. Kemi këtë konceptin e një farë bajraktarizmi, nga fakti që kemi qenë prej nje mije e ca vite te pushtuar dhe jeta në pushtim ka çuar në atë që jeta nën pushtim ka bërë që të akomodohesh në përputhje me programet dhe qëllimet e pushtuesit, në strukturat e tij ushtarake Etj. Këtu I ka rrenjët bajraktarizmi dhe ajo ego individuale të çuditshme që nuk i nënshtrohet logjikës shteterore asaj shoqerore në përgjithësi. Këto i thotë edhe Faik Konica nē librin e tij që flet për këtë veti të prapambetur të shqiptarëve e që shpjegohet me faktin e asaj mendësie te një populli të skllavërizuar.

***** ***** ***** ***** *****

Parte I^

https://internationalwebpost.org/contents/UNA_PIATTAFORMA_POLITICA,_STORICA,_CULTURALE,_ECONOMICA_PER_LO_SVILUPPO_DELL%E2%80%99ALBANIA_E_DEL_KOSOVO_%E2%80%93_PARTE_I%5E_25402.html#.YkaeHOhByR8

***** ***** ***** ***** *****

Autore:

Data:

1 Aprile 2022